Hổ trợ trực tuyến

Ms Khanh Skype Me™!
khanh.ans@ansgroup.asia
0909.927.450

Hãng sản xuất

Lượt truy cập

Đang online 2
Lượt truy cập 1021144

Code hãng Tokyo Keiki

code-hang-tokyo-keiki-1.png

Liên hệ tư vấn

Ms Khanh

khanh.ans@ansgroup.asia

0909.927.450

live:khanh.ans

 
MARINE SYSTEM
Marine System_ECDIS_ EC-8100
Marine System_ECDIS_ EC-8600
Marine System_Gyrocompass_TG-8000
Marine System_Gyrocompass_ES-110
Marine System_Autopilot_ GM-20/21
Marine System_Autopilot_ PR-6000
Marine System_Autopilot_ PR-2000
Marine System_Radar_ BR-3200
Marine System_Speed log_TD-310
Marine System_Magnetic Compass_SH-165A1
Marine System_Magnetic Compass_SM-150B
Marine System_BNWAS_WAS-1000
Fluid Power and control
Fluid Power and control_Piston Pumps_PH Series_
Fluid Power and control_Piston Pumps_PH**-EDHS
Fluid Power and control_Piston Pumps_PH**F Series
Fluid Power and control_Piston Pumps_P**V / P**VM Series
Fluid Power and control_Fixed Displacement Vane Pumps_(F11)-SQP(S)*
Fluid Power and control_Fixed Displacement Vane Pumps_(F11)-SQP(S)**
Fluid Power and control_Fixed Displacement Vane Pumps_(F11)-SQP(S)***
Fluid Power and control_Fixed Displacement Vane Pumps_VQ series
Fluid Power and control_Fixed Displacement Vane Pumps_**VQ
Fluid Power and control_Fixed Displacement Vane Pumps_****VQ
Fluid Power and control_Fixed Displacement Vane Pumps_V-1*4/1*5
Fluid Power and control_Fixed Displacement Vane Pumps_V-1*8/1*9
Fluid Power and control_Pressure Control Valves_TCG20
Fluid Power and control_Pressure Control Valves_TCG50 to 80
Fluid Power and control_Pressure Control Valves_CG
Fluid Power and control_Pressure Control Valves_CGL
Fluid Power and control_Pressure Control Valves_C-175
Fluid Power and control_Pressure Control Valves_CGR
Fluid Power and control_Pressure Control Valves_TGMCR
Fluid Power and control_Pressure Control Valves_TGMSL-3
Fluid Power and control_Pressure Control Valves_URG1 / URG2
Fluid Power and control_Pressure Control Valves_RG(2)-3F
Fluid Power and control_Pressure Control Valves_R(C)G
Fluid Power and control_Pressure Control Valves_XG1
Fluid Power and control_Pressure Control Valves_X(C)G / XGL
Fluid Power and control_Fluid Power and control_Pressure Control Valves_BLG
Fluid Power and control_Flow Control Valves_FN(1)-4
Fluid Power and control_Flow Control Valves_FN(1)G
Fluid Power and control_Flow Control Valves_TFN(C)G
Fluid Power and control_Flow Control Valves_LFCG
Fluid Power and control_Flow Control Valves_F(C)G
Fluid Power and control_Directional Control Valves_
Fluid Power and control_Flow Control Valves_FN(1)-4
Fluid Power and control_Flow Control Valves_FN(1)G
Fluid Power and control_Flow Control Valves_TFN(C)G
Fluid Power and control_Flow Control Valves_LFCG
Fluid Power and control_Flow Control Valves_F(C)G
Fluid Power and control_Directional Control Valves_DG4SM-3
Fluid Power and control_Directional Control Valves_DG4V-3-SW
Fluid Power and control_Directional Control Valves_DG4V-5-SW
Fluid Power and control_Directional Control Valves_DG4V-3, 100
Fluid Power and control_Directional Control Valves_COM
Fluid Power and control_Directional Control Valves_PD3
Fluid Power and control_Directional Control Valves_DG3V-7 / DG3V-H8
Fluid Power and control_Directional Control Valves_DG3S-10
Fluid Power and control_Directional Control Valves_C-552 / C-572
Fluid Power and control_Directional Control Valves_DG1M / DG2M
Fluid Power and control_Directional Control Valves_DT1M / DG2M
Fluid Power and control_Directional Control Valves_DG20S
Fluid Power and control_Directional Control Valves_DG2S2 / DG2S
Fluid Power and control_Check Valves_DT8P1, 10 Series
Fluid Power and control_Check Valves_DT8P1, 20 Series
Fluid Power and control_Check Valves_C2
Fluid Power and control_Check Valves_C2G/C5G
Fluid Power and control_Check Valves_DF10P1
Fluid Power and control_Check Valves_4CG
Fluid Power and control_Check Valves_THPCG
Fluid Power and control_Check Valves_C2PG / C5PG
Fluid Power and control_Check Valves_URMC
Fluid Power and control_Check Valves_CVSH
Fluid Power and control_Stack Valves_Flui-Trol Series
Fluid Power and control_Stack Valves_C1M / C2M
Fluid Power and control_Stack Valves_RM(2)
Fluid Power and control_Stack Valves_XM1
Fluid Power and control_Stack Valves_FN(1)M
Fluid Power and control_Stack Valves_DM8M
Fluid Power and control_Stack Valves_4C2M
Fluid Power and control_Stack Valves_SM1
Fluid Power and control_Stack Valves_FM/FP
Fluid Power and control_Stack Valves_DGB/ DGC / XAM
Fluid Power and control_Stack Valves_TGM-3, 50 Series
Fluid Power and control_Stack Valves_TGMC(2)-3
Fluid Power and control_Check Valves_TGMR(1)-3
Fluid Power and control_Check Valves_TGMX2-3
Fluid Power and control_Check Valves_TGMFN-3
Fluid Power and control_Check Valves_TGMDC-3
Fluid Power and control_Check Valves_TGMPC-3
Fluid Power and control_Check Valves_TGMC(2)-3, 10
Fluid Power and control_Check Valves_TGMRC-3
Fluid Power and control_Check Valves_TGMFS-3
Fluid Power and control_Check Valves_TGMHX-3
Fluid Power and control_Check Valves_TGMSH-3
Fluid Power and control_Check Valves_DGMPS-3
Fluid Power and control_Check Valves_TGMA-3
Fluid Power and control_Check Valves_TGM-5, 50 Series
Fluid Power and control_Check Valves_TGMC(2)-5
Fluid Power and control_Check Valves_TGMR1-5
Fluid Power and control_Check Valves_TGMRC-5
Fluid Power and control_Check Valves_TGMX2-5
Fluid Power and control_Check Valves_TGMFN-5
Fluid Power and control_Check Valves_TGMDC-5
Fluid Power and control_Check Valves_TGMPC-5
Fluid Power and control_Check Valves_TGMFS-5
Fluid Power and control_Check Valves_TGMA-5
Fluid Power and control_Check Valves_TGM-7, 50 Series
Fluid Power and control_Check Valves_TGMC-7
Fluid Power and control_Check Valves_TGMRC-7
Fluid Power and control_Check Valves_TGMX2-7
Fluid Power and control_Check Valves_TGMFN-7
Fluid Power and control_Check Valves_TGMDC-7
Fluid Power and control_Check Valves_TGMPC-7
Fluid Power and control_Check Valves_TGMFS-7
Fluid Power and control_Check Valves_TGM-8, 50 Series
Fluid Power and control_Check Valves_TGMFS-8
Fluid Power and control_Cartridge Valves (Logic Valves)_CVI
Fluid Power and control_Cartridge Valves (Logic Valves)_CVC
Fluid Power and control_CProportional Valves_EPCG2-01
Fluid Power and control_CProportional Valves_EPCG2-03/06/10
Fluid Power and control_CProportional Valves_EPFG-01
Fluid Power and control_CProportional Valves_EPF(R)G-03/06/10
Fluid Power and control_CProportional Valves_EPDG1
Fluid Power and control_CProportional Valves_EPMX2
Fluid Power and control_CProportional Valves_ECMA1
Fluid Power and control_CProportional Valves_EPAD
Fluid Power and control_CProportional Valves_P-X/Z
Fluid Power and control_CProportional Valves_PB-X/Z
Fluid Power and control_Digital “Stepper Motor” Valve Control Systems_D-CG
Fluid Power and control_Digital “Stepper Motor” Valve Control Systems_D-F(R)G
Fluid Power and control_Digital “Stepper Motor” Valve Control Systems_D-DF(R)G
Fluid Power and control_Digital “Stepper Motor” Valve Control Systems_DC-A2M
Fluid Power and control_Digital “Stepper Motor” Valve Control Systems_DC-AX4
Fluid Power and control_Switches and Sensors_SG1-02 / ST1-02
Fluid Power and control_Switches and Sensors_SG-3
Fluid Power and control_Switches and Sensors_ESP
Fluid Power and control_Switches and Sensors_WK
Fluid Power and control_Switches and Sensors_ETP
Fluid Power and control_Switches and Sensors_CAY
Fluid Power and control_Electronics Components_Digital Valve Series
Fluid Power and control_Electronics Components_(U)-PRC3-340/360
Fluid Power and control_Electronics Components_(U)-PRC3-380
Fluid Power and control_Electronics Components_(U)-PHRC
Fluid Power and control_Electronics Components_(U)-RAC1
Fluid Power and control_Electronics Components_(U)-RAC2
Fluid Power and control_Electronics Components_TKF
Fluid Power and control_Electronics Components_HS
Fluid Power and control_Motors_25M/35M/45M 
Fluid Power and control_Motors_MHT
Fluid Power and control_Motors_DMHT /MHT (Multi-Torque)
Fluid Power and control_Motors_Gear motors_CR
Fluid Power and control_Motors_Gear motors_GR-M
Fluid Power and control_Motors_Gear motors_BR
Fluid Power and control_Motors_Gear motors_CB
Fluid Power and control_Hydraulic Cylinders_TH / TJ/ TM
Fluid Power and control_Power Package_QV-PAC
Fluid Power and control_Power Package_TU (TU-PAC)
Fluid Power and control_Power Package_TU-INV
Fluid Power and control_Power Package_Q*** (Q-PAC)
Fluid Power and control_Accessories, Flanges and Subplates_OFS
Fluid Power and control_Accessories, Flanges and Subplates_OFR
Fluid Power and control_Accessories, Flanges and Subplates_ABT
Fluid Power and control_Accessories, Flanges and Subplates_GT
Fluid Power and control_Accessories, Flanges and Subplates_OLGT
MEASUREMENT SYSTEM
Measurement system_Level gauge_KRG-10
Measurement system_Ultrasonic Flowmeter UFW-100
Measurement system_ Ultrasonic Flowmeter UFL-30
Measurement system_Portable Ultrasonic Flowmeter UFP-20
Measurement system_Open Channel Ultrasonic Flowmeter UFH-100
Measurement system_Ultrasonic Flowmeter UVH-2000
Measurement system_Non - Contacting Radar Level Gauge KRG-10
Measurement system_Microwave Level Gauge MRG-10
Measurement system_Flat Radar Level Sensor MRF-10
Measurement system_Vibration Detector VD-10
Communication & control_2.45GHz 100W SSPO
Communication & control_2.45GHz 100W SSPO
Communication & control_9.5GHz 100W FET
Inspect system
Inspect system_The Print-CAP Web Inspection System
RAILWAY MAINTANCE
Railway Maintance_Ultrasonic Rail Flaw Detector “Rail Tester” PRD-300
Railway Maintance_Ultrasonic Rail Inspection Car 'URIC'
Railway Maintance_Portable ultrasonic rail flaw imager 'SM-3R'
Railway Maintance_Switch profile gauge 'SPG-3S', 'SPG-3N'
Railway Maintance_Expansion gap gauge 'EGG-1N', 'EGG-1S'
Railway Maintance_"Datadepot" system 'DD system'
CONSTRUCTION SYSTEM
Construction system_TMG-30/ Attitude Sensing System
Construction system_TL-300 / Level sensing system for tunnel excavation
Construction system_PN-200 / Pipe Jacking Gyro Navigation System
Construction system_TMG-12F / Fiber Optic Gyrocompass for Tunnel
SENSOR
Sensor_Vibrating Silicon-gyro Attitude Sensor VSAS-T1G
Sensor_Vibrating Silicon-gyro Attitude Sensor VSAS-2GM
Sensor_Velocity Type Strong Motion Seismometer TSM-1
Sensor_vibration isolation seismometer application Servo Accelerometer TA-25J

Bài viết liên quan